متون اداری و نامه نگاری،پیامک و جملات زیبا و تبریک ،متن و تکست آهنگ


[ad_1] متن زیبا درباره شب لیلة الرغائب امشبآرزو میکنم کهفردا و فرداهایشیادت نرودکه منآرزوی امشبت بوده ام!هر سال تو را آرزو میکردمو تو انگار دوست داشتی آرزوی من بمانی،براورده نمیشدی!امشب تو را آرزو نمیکنمبه جایش هزار اتفاقی را که تو در آنها شریکِ من خواهی بود،آرزو میکنم!حالا تو بگواز آرزوهای بزرگ و کوچک امشبت؟من کجای […]

برچسب ها: